ما 138 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
همه سطح‌ها

Friends

رایگان
ویژه
رایگان

درس 106: تبلیغات (بخش دوم)

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
تبلیغات
چگونه بگوییم چه چیزی می خواهیم.
رایگان

درس 107: خانواده (بخش چهارم)

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
خانواده
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (1)
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 108: وطن

رایگان

درس 108: وطن

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
وطن
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (2)
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 109: دوران کودکی

رایگان

درس 109: دوران کودکی

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
دوران کودکی
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (3)
رایگان

درس 110: فعالیت های روزمره (بخش چهارم)

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
کارهای روزمره
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (4)
رایگان

درس 111: سال جدید، تصمیمات جدید

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
جشن گرفتن
مهمترین پیشوند ها و پسوندها (5)
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 112: ورزش و سلامتی

رایگان
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 113: هنر (بخش سوم)

رایگان
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 114: دانش و علوم

رایگان
رایگان
C1 : پیشرفته

درس 116: استراحت کردن

رایگان

درس 116: استراحت کردن

7 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
خوابیدن
رایگان
ویژه
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 91: یادگیری یک زبان

رایگان

درس 91: یادگیری یک زبان

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت درباره زبان
پرسش در مورد صحیح بودن یک لغت یا اصطلاح
پرسش در مورد تلفظ صحیح یک لغت یا اصطلاح
پرسش در مورد املای یک لغت
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 92: عکس و عکاسی

رایگان

درس 92: عکس و عکاسی

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد عکس و عکاسی
قول دادن و قول گرفتن
رایگان

درس 93: سینما و تلوزیون (بخش سوم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد تلوزیون
چگونه بی تفاوتی خود را بیان کنیم.
چگونه به دیگران بگوییم جدی باشند و شوخی نکنند.
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 94: محل اقامت

رایگان

درس 94: محل اقامت

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد خانه و محل اسکان
چگونه بگوییم چیزی را نمی دانیم.
کالوکیشن هایی همراه با کلمات house, stairs, room, floor, carpet