ما 9 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

درس 106: تبلیغات (بخش دوم)

6 درس
C1 : پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
تبلیغات
چگونه بگوییم چه چیزی می خواهیم.
ویژه
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 91: یادگیری یک زبان

رایگان

درس 91: یادگیری یک زبان

6 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت درباره زبان
پرسش در مورد صحیح بودن یک لغت یا اصطلاح
پرسش در مورد تلفظ صحیح یک لغت یا اصطلاح
پرسش در مورد املای یک لغت
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 103: سرگرمی ها

رایگان

درس 103: سرگرمی ها

5 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
تفریحات
بیان علت و دلیل چیزی
ویژه
رایگان
B1-Plus : متوسطه دو

درس 73: مهارت ها و استعدادها

رایگان

درس 73: مهارت ها و استعدادها

11 درس
B1-Plus : متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
مهارت های شغلی
پیشرفت در کار
عبارات رایج در مورد مهارت ها
علائم نگارش در انگلیسی
چگونه صحبت را شروع کرده و مثال بیاوریم
افعال کمکی modal در زمان گذشته
ویژه
رایگان

درس 55: ویژگی های افراد (بخش اول)

11 درس
B1 : متوسط یک
آنچه یاد خواهید گرفت
توصیف ظاهر افراد
توصیف شخصیت افراد
موافقت و مخالفت با کسی/ چیزی
بیان توانایی ها و ناتوانی ها
کاربرد فعل دوم
ویژه
رایگان
A2-Plus : پیش متوسطه دو

درس 37: خرید کردن (بخش اول)

رایگان

درس 37: خرید کردن (بخش اول)

11 درس
A2-Plus : پیش متوسطه دو
آنچه یاد خواهید گرفت
لباس ها
موارد مهم در خرید
انواع پوشاک
جنس پارچه ها
طرح پارچه ها
سایزها
عبارات کاربردی در هنگام خرید
کالوکیشن هایی با کلمات pants, shirt, tie, sweater
اجتناب از اظهار نظر در مورد چیزی
پرسیدن نظر دیگران
صفات برابری
ویژه
رایگان
A2 : پیش متوسطه یک

درس 19: تلفن زدن (بخش اول)

رایگان

درس 19: تلفن زدن (بخش اول)

13 درس
A2 : پیش متوسطه یک
آنچه یاد خواهید گرفت
مکالمات تلفنی
پیغام گذاشتن، پیغام گرفتن
بررسی عبارت های رایج در مکالمات تلفنی
ضمائر مفعولی
ویژه
رایگان

درس 1: احوال پرسی (بخش اول)

12 درس
A1 : مقدماتی
آنچه یاد خواهید گرفت
احوال پرسی
شغل ها
حروف الفبا
ضمائر فاعلی و افعال to be
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است