لغات و اصطلاحات مکالمه 91
درباره درس

conversion phrases

120
لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
Do you have a minute?

یه دقیقه فرصت داری؟

idiom

اصطلاح

take …… course

…. دوره رو گذروندن

interested in ....

علاقمند به….

make plans

برنامه ریزی کردن

Don’t make plans ahead of time.

از قبل (جلو جلو) برنامه ریزی نکن.

I looked it up online.

معنیش رو تو اینترنت سرچ کردم.

catch up on the news

اخبار رو دنبال کردن

I feel exactly the same way.

منم دقیقا همین حس رو دارم.

paper

روزنامه

several times a day

چند بار در روز

an actual newspaper

یه روزنامه واقعی

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است