درسنامه گرامر 19
درباره درس
گرامر شماره
90

ضمائر مفعولی

Grammar

ضمائر مفعولی در جای مفعول و یا بعد از حروف اضافه قرار می گیرند.

me

(مرا، به من، من)

you

(تو را، به تو، تو)

him

(او را، به او، او)

her

(او را، به او، او)

it

(آن را، به آن، آن)

us

(ما را، به ما، ما)

them

(آنها را، به آنها، آنها)

 سه نکته مهم:

1. ضمیر مفعولی him برای آقایون و ضمیر مفعولی her برای خانم ها استفاده می شه.

2. ضمیر مفعولی you و it در ظاهر شباهت به ضمائر فاعلی دارند، اما در واقع همانطور که گفته شد در جای مفعول و یا بعد از حرف اضافه قرار می گیرند.

I like them very much.

من آنها را خیلی دوست دارم.

Give the book to me.

کتاب رو به من بده.

Hello?

Hello?

Hi. Can I speak to Amy, please?

Hi. Can I speak to Amy, please?

I’m sorry, she’s not here. Can I take a message?

I’m sorry, she’s not here. Can I take a message?

Yes. This is Sara. Please ask her to call me. I’m at work.

Yes. This is Sara. Please ask her to call me. I’m at work.

Does she have your phone number?

Does she have your phone number?

Yes, she does.

Yes, she does.

سلام.

سلام.

سلام. می شه لطفا با اِمی صحبت کنم؟

سلام. می شه لطفا با اِمی صحبت کنم؟

ببخشید، اون اینجا نیست. می شه پیغامتون رو بزارید؟

ببخشید، اون اینجا نیست. می شه پیغامتون رو بزارید؟

بله. من سارا هستم. لطفا ازش بخواهید به من زنگ بزنه. من سر کار هستم.

بله. من سارا هستم. لطفا ازش بخواهید به من زنگ بزنه. من سر کار هستم.

اون شماره تون رو داره؟

اون شماره تون رو داره؟

بله، داره.

بله، داره.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است