درسنامه گرامر 55
درباره درس
90
گرامر شماره

کاربرد فعل دوم

Grammar

ما تو درس 30 درباره کاربرد فعل دوم صحبت کردیم. تو این درس بحث کاربرد فعل دوم رو ادامه می دیم.

نکته: فعل بعد از کلمه help فعل دوم می تونه ساده و یا همراه با to باشد. (فرقی هم نمی کنه.)

I helped her clean her house.

I helped her to clean her house.

بعد از افعال زیر فعل دوم بلافاصله با to میاد.

agree (موافقت کردن)

decide (تصمیم گرفتن)

deserve (لیاقت داشتن)

hope (امیدوار بودن)

learn (یاد گرفتن)

manage (مدیریت کردن)

need (نیاز داشتن)

offer (پیشنهاد کردن)

plan (برنامه ریزی کردن)

pretend (وانمود کردن)

refuse (رد کردن)

We decided to travel.

ما تصمیم گرفتیم سفر کنیم.

They need to make money.

اونها نیاز دارند تا پول دربیارن.

بعد از افعال زیر ابتدا یه مفعول میاد و سپس فعل دوم با to میاد.

allow (اجازه دادن)

convince (متقاعد کردن)

persuade (متقاعد کردن)

encourage (تشویق کردن)

invite (دعوت کردن)

permit (اجازه دادن)

remind (به خاطر آوردن)

request (تقاضا کردن)

require (نیاز داشتن)

tell (گفتن)

warn (اخطار دادن)

I invited him to the meeting.

من او را به ملاقات دعوت کردم.

She convinced me to join the class.

او مرا متقاعد کرد که در کلاس شرکت کنم.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است