سوالات لیسنینگ بخش اول درس 55
درباره درس

Listening Questions

سوالات لیسنینگ شماره
240

آنها قصد دارند چه کاری انجام دهند؟

advanced divider

Listening 1

So do you think we should go and see it?

So do you think we should go and see it?

Yes, I think so. I hear it's very good. My friend said the story is great.

Yes, I think so. I hear it's very good. My friend said the story is great.

Yeah. I've heard it's full of action.

Yeah. I've heard it's full of action.

به نظرت بهتره بریم و ببینیمش؟

به نظرت بهتره بریم و ببینیمش؟

بله، منم نظرم همینه. شنیدم خیلی خوبه. دوستم گفت داستانش عالیه.

بله، منم نظرم همینه. شنیدم خیلی خوبه. دوستم گفت داستانش عالیه.

آره. شنیدم پر از اکشنه.

آره. شنیدم پر از اکشنه.

advanced divider

Listening 2

What's the weather going to be like on Saturday?

What's the weather going to be like on Saturday?

Hot and sunny.

Hot and sunny.

Oh, good, so let's go then. It'll be perfect for swimming.

Oh, good, so let's go then. It'll be perfect for swimming.

Yeah. But I just want to lie on the sand and sleep.

Yeah. But I just want to lie on the sand and sleep.

روز شنبه هوا چطوره؟

روز شنبه هوا چطوره؟

هوا داغ و آفتابیه.

هوا داغ و آفتابیه.

خوبه، پس بیا بریم. این هوا برای شنا کردن عالیه.

خوبه، پس بیا بریم. این هوا برای شنا کردن عالیه.

آره. اما من می خواهم روی شن ها دراز بکشم و بخوابم.

آره. اما من می خواهم روی شن ها دراز بکشم و بخوابم.

advanced divider

Listening 3

What do you want to do this weekend?

What do you want to do this weekend?

I don't know. What do you want to do?

I don't know. What do you want to do?

I don't know. Hey, I know. Let's get the guys and go rollerblading.

I don't know. Hey, I know. Let's get the guys and go rollerblading.

OK.

OK.

می خواهی این آخر هفته چیکار کنی؟

می خواهی این آخر هفته چیکار کنی؟

نمی دونم. تو می خواهی چیکار کنی؟

نمی دونم. تو می خواهی چیکار کنی؟

منم نمی دونم. هی، من می دونم. بیا بچه ها رو جمع کنیم و بریم اسکیت سواری.

منم نمی دونم. هی، من می دونم. بیا بچه ها رو جمع کنیم و بریم اسکیت سواری.

اوکی.

اوکی.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است