سوالات لیسنینگ بخش اول درس 15

Listening Questions

180
سوالات لیسنینگ شماره

کدام حرف را می شنوید؟

advanced divider

Listening 1

Did you have a good vacation?

Did you have a good vacation?

Not bad. I decided not to go away. I just stayed home and watched TV.

Not bad. I decided not to go away. I just stayed home and watched TV.

You call that a vacation?

You call that a vacation?

تعطیلات خوبی داشتی؟

تعطیلات خوبی داشتی؟

بد نبود. تصمیم گرفتم مسافرت نرم. من تو خونه موندم و تلوزیون تماشا کردم.

بد نبود. تصمیم گرفتم مسافرت نرم. من تو خونه موندم و تلوزیون تماشا کردم.

به این میگی تعطیلات؟

به این میگی تعطیلات؟

advanced divider

Listening 2

How was your vacation?

How was your vacation?

So-so.

So-so.

Where did you go?

Where did you go?

I went to Hawaii.

I went to Hawaii.

And?

And?

Well, I went for the sunshine, but it rained every day!

Well, I went for the sunshine, but it rained every day!

تعطیلاتت چطور بود؟

تعطیلاتت چطور بود؟

هی، بدک نبود.

هی، بدک نبود.

کجا رفتی؟

کجا رفتی؟

رفتم هاوایی.

رفتم هاوایی.

و؟

و؟

خب، من برای نور آفتاب اونجا رفتم اما هر روز بارون میومد!

خب، من برای نور آفتاب اونجا رفتم اما هر روز بارون میومد!

advanced divider

Listening 3

How was your vacation?

How was your vacation?

Very disappointing.

Very disappointing.

Oh, what did you do?

Oh, what did you do?

Nothing. I stayed home and helped my father fix his car.

Nothing. I stayed home and helped my father fix his car.

تعطیلاتت چطور بود؟

تعطیلاتت چطور بود؟

خیلی ناامیدکننده بود.

خیلی ناامیدکننده بود.

چیکار کردی؟

چیکار کردی؟

هیچی. من تو خونه موندم و به پدرم کمک کردم ماشینش رو تعمیر کنه.

هیچی. من تو خونه موندم و به پدرم کمک کردم ماشینش رو تعمیر کنه.