لغات ریدینگ 43
artificial

artificial

مصنوعی
اسم
cancer

cancer

سرطان
اسم
hero

hero

قهرمان
اسم
inspire

inspire

الهام گرفتن
فعل
memory

memory

خاطره
اسم
national

national

ملی
صفت
quit

quit

ترک کردن
فعل
 raise money

raise money

پول جمع کردن
عبارت
research

research

تحقیق
اسم

قهرمان ملی

A National Hero

Terry Fox was born in Canada in 1958. While growing up, Terry loved to play sports. When he was 18, Terry developed pain in his right knee. He went to a doctor and got some terrible news. He had cancer. The doctors had to cut off Terry’s right leg.

تری فاکس در سال 1958 در کانادا به دنیا آمد. او در حالی که بزرگ می شد، دوست داشت ورزش کند. زمانی که تری 18 ساله شد، متوجه دردی در زانوی راستش شد. او به دکتر رفت و خبر وحشتناکی را دریافت کرد. او سرطان داشت. دکترها مجبور بودند پای راست تری را قطع کنند.

Terry didn’t let that stop him. He learned how to use an artificial leg. He continued to play sports. But now, Terry wanted to do more. While in the hospital, Terry met other young cancer patients. He decided to run across Canada to raise money for cancer research. He called this the Marathon of Hope.

تری اجازه نداد که قطع شدن پایش او را متوقف کند. او یاد گرفت که چطور از پای مصنوعی استفاده کند. او به ورزش کردن ادامه داد. اما حالا تری می خواست که کارهای بیشتری انجام دهد. زمانی که تری در بیمارستان بود، جوانان دیگری را دید که سرطان داشتند. او تصمیم گرفت سرتاسر کانادا بدود تا برای تحقیقات مربوط به سرطان پول جمع آوری کند. او اسم آن را ماراتن امید گذاشت.

Terry started his Marathon of Hope on April 12th, 1980. Unfortunately, after 143 days and 5,373 kilometers, Terry had to quit. His cancer had come back. Terry Fox died a few months later at the age of 22.

تری ماراتن امیدش را در روز 12 ماه آپریل سال 1980 آغاز کرد. متاسفانه بعد از 143 روز و پیمایش 5373 کیلومتر، تری مجبور به ترک این کار شد. سرطان او بازگشته بود. تری فاکس چند ماه بعد در سن 22 سالگی درگذشت.

Although Terry never finished his Marathon of Hope, he inspired many people. Now, once a year, people around the world do the Terry Fox Run. They run in memory of this Canadian national hero and continue to raise money for cancer research. So far, more than $400 million has been raised thanks to Terry Fox.

اگرچه تری هرگز موفق به پایان ماراتن امیدش نشد، اما او الهام بخش افراد زیادی بود. در حال حاضر، همه ساله مردم سراسر دنیا ماراتن دو تری فاکس را انجام می دهند. آن ها به یاد قهرمان ملی کانادا می دوند و به ادامه جمع آوری پول برای تحقیقات در زمینه سرطان می پردازند. به لطف تری فاکس، تاکنون این پول به بیش از  400 میلیون دلار رسیده است.