لغات و اصطلاحات مکالمه 83

Conversation phrases

120
لغات و اصطلاحات مکالمه شماره
glasses with round frames

عینکی با فِرِم گرد

It is hard to see from here.

از اینجا سخت می شه دیدش.

That’s a good deal.

قیمتش خوبه.

I’m in the mood for looking.

دوست دارم فقط تماشا کنم.

down the street

پایین خیابون

What a terrific deal on this sweater!

این لباس بافت چه قیمت خوبی داره!

That’s a steal!

این مفته! (خیلی ارزونه!)

You were right about …… .

در مورد ….. حق با تو بود.

You know me.

تو که من رو می شناسی.