مکالمه شماره 2

a Japanese game

240
I’ve taken up Go recently. Do you play?

I’ve taken up Go recently. Do you play?

No. I’ve never even heard of it. What’s Go?

No. I’ve never even heard of it. What’s Go?

It’s a great Japanese game. Kind of like chess.

It’s a great Japanese game. Kind of like chess.

I hate to say this, but I find chess a little boring.

I hate to say this, but I find chess a little boring.

Well, even so, you should give it a try. I think it’s intellectually stimulating. I’m sure you’d like it.

Well, even so, you should give it a try. I think it’s intellectually stimulating. I’m sure you’d like it.

من جدیدا بازی "رفتن" رو انجام میدم. تو بازی می کنی؟

من جدیدا بازی "رفتن" رو انجام میدم. تو بازی می کنی؟

نه. من اصلا در موردش نشنیدم. بازی "رفتن" چیه؟

نه. من اصلا در موردش نشنیدم. بازی "رفتن" چیه؟

این یه بازی ژاپنی باحاله. شبیه بازی شطرنجه.

این یه بازی ژاپنی باحاله. شبیه بازی شطرنجه.

دوست ندارم این رو بگم، اما به نظرم شطرنج یه ذره کسل کننده هست.

دوست ندارم این رو بگم، اما به نظرم شطرنج یه ذره کسل کننده هست.

خب، حتی اگه کسل کننده هم باشه، باید اون رو امتحان کنی. به نظرم از نظر فکری جذابه. مطمئنم که ازش خوشت میاد.

خب، حتی اگه کسل کننده هم باشه، باید اون رو امتحان کنی. به نظرم از نظر فکری جذابه. مطمئنم که ازش خوشت میاد.